หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหาร อบต.วังชมภู
วิสัยทัศน์ อบต.วังชมภู
"ชูธงเรื่องคน สนใจเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตสินค้า นำหน้าแหล่งท่องเที่ยว"
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลวังชมภู
อบต.วังชมภู
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
1
2
3
 
 

 
 
 
 
  
   
 
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID – 19” [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ขอเชิญประชุมและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะ จังหวัดชัยภูมิ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
แจ้ง มติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่5/2563 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 55 
ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 69 และการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ  [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 78 
***ด่วนที่สุด*** รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 47 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 114 
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 94 
ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 67 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณ กรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 94 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 34 
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 64 
แนวทางปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.(e-LAAS)กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการคืนกรมบัญชีกลาง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ การขอปรับลดเวลาทำงาน ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ (ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2563 ถึงวันที่ 30 มิย.2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
เรื่อง เพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 172 
แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 199 
***ด่วนที่สุด*** ขอให้รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 86 
   
 
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
   
 


จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง) [ 28 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 28 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองส่งเสริมการเกษตร) โด [ 28 พ.ค. 2563 ]จ้างดูดสิ่งปฏิกูลหรือเก็บสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (ตัวหนังสือพลาสวูด ) โดยวิธ [ 28 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (งานป้องกันแ [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 83-4734ชย โดยว [ 27 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ท [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนตูม หมู่ที่ 7 โดยวิธี [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนางแดดเหนือ หมู [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านไทรงาม หมู่ที่ [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]

   
 
   
ทต.คอนสาร พิธีลงนามถวายพระพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 3 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.นางแดด เว็บไซต์ อบต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 3 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
อบต.นางแดด -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 3 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นางแดด -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 3 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกสะอาด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ตัดหญ้า 2 ข้างทางถนนสายโคกสะอาด-หนองปลา) เนื่องในโ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.นางแดด ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหน้ากากอนามัย [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 52 
อบต.นางแดด มอบถุงยังชีพบ้านนายกัน คำมี บ้านดอนเขาเขียว ม.21 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
อบต.นางแดด ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 3 (บ้านโนนเหม่า) [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
อบต.นางแดด แจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นในการยังชีพสำหรับประชาชนหมู่ที่ 5 (บ้านคลองเจริญ) [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.นางแดด ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 10 (บ้านใหม่สำราญ) [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
อบต.นางแดด ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่18 (บ้านโนนเหม่า [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.นางแดด โครงการกองทุน สปสช ตำบลนางแดดสนับสนุนกิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
อบต.นางแดด มอบสังกะสีแก่ผู้ได้รับเหตุวาตะภัยรอบที่ 3 จำนวน 4หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมุ่ที่ 8,9 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
   
หน้ากากอนามัยที่ อบต.ยังมีเหลืออยู่รึป่าวครับ (16 พ.ค. 2563)    อ่าน 26  ตอบ 1  
สอบถามค่ะ (21 ก.พ. 2563)    อ่าน 195  ตอบ 2  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (9 ม.ค. 2562)    อ่าน 431  ตอบ 3  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 236  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.วังชมภู จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ม.ค. 2561)    อ่าน 453  ตอบ 0  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วังชมภู พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  สาธารณูปโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ประปาหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
   
 
 

ไม้กวาดดอกหญ้าจากผู้พิการ  

ล่องดาดาดเบิ่งฮอยเก่าเต่าล้านปี (มีคลิป)  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-100-740
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10