หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
พัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบาย

พัฒนาด้านก่อสร้าง ซ่อมแซม และขยายเขตระบบประปา

การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุข

พัฒนาด้านส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

พัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
 พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

พัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

พัฒนาด้านส่งเสริมระบบการบริการประชาชน
 
 
พัฒนาด้านการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 
 
พัฒนาด้านสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้านการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

พัฒนาด้านการจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

พัฒนาด้านส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน

พัฒนาด้านการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
 
พัฒนาด้านภารกิจถ่ายโอน

พัฒนาด้านส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัดรักษา กลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด
และรักษาสภาพชุมชนให้เข็มแข็ง

แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์จังหวัด