หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
   
 


 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง

พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ส่งเสริมการศึกษาประชาชน อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี

ส่งเสริมและบำรุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอนุรักษ์

ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่นในตำบลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การผลิต และคุณภาพชีวิตที่ดี

พัฒนาบุคลากร โครงสร้างการบริหารจัดการของระบบงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ และตอบสนองนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนบูรณาการ การบริการเพื่อความพึงพอใจของประชาชน

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี